hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_bublina

Motto: „Z okna som počul detský hlas. A hneď som vedel, že dnes bude krásny deň.“

(Roland Leonhardt)

   Novinky a oznamy
 • Detský domov Košice, Hurbanova 42 prijme do pracovného pomeru odborného zamestnanca - psychológa.
  Hlavné úlohy: Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v DeD v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých. Vykonávanie informačnej, diagnostickej,  preventívnej a poradenskej činnosti pre DeD.
  Termín nástupu: júl 2016
  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanieII. stupňa (psychológia)
  Požadované vlastnosti: znalosť príslušných zákonov, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, dohovor o právach dieťaťa, samostatnosť, zodpovednosť, komunikačná zdatnosť, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť odborne rásť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie, morálna bezúhonnosť!!!
  Kontaktná osoba: p. Slotová Mária
  Telefón: 055/ 6333411, -12, -13
  E-mail: ded.slotova@gmail.com
  Adresa DeD: Hurbanova 42, 040 01 Košice

  Zoznam požadovaných dokladov:


  a/ písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  b/ profesijný štrukturovaný životopis
  c/ kópia vysvedčenia, diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  d/ kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako 3 mesiace
  e/ písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
  f/  písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
  g/ písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov


  Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 05.06.2016.


  Žiadosti do uvedeného termínu zasielate na adresu detského domova, ktorá je uvedená v texte. Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie.