hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom

Charakteristika


Detský domov poskytuje starostlivosť v zmysle platnej legislatívy pre deti s celoročným pobytom. Do detského domova sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o ústavnej výchove a na základe zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
V detskom domove poskytujeme:

Kapacita zariadenia je 79 detí (platné od 01.02.2018). V zariadení sa nachádzajú špecializované samostatné skupiny. V kmeňovej budove sú deti s viacnásobným postihnutím, vyžadujúce si 24-hodinovú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť. Nemalé úsilie na skvalitnení ich života majú aj rehabilitační pracovníci. Najväčšou odmenou za ich vynaloženú snahu je každý, aj ten najmenší pokrok v psychomotorickom vývine týchto detí. Keďže každé dieťa je vzdelávateľné, výnimkou nie sú ani tie naše. Ich zdravotný stav im nedovoľuje dochádzať do školy, preto je v našich priestoroch vytvorená trieda špeciálnej základnej školy. Deti sa vzdelávajú formou individuálnych výchovno - vzdelávacích plánov. Ďalšie deti sa nachádzajú v dvoch rodinných domoch v areáli detského domova a v rodinnom dome v Čani. Detský domov zamestnáva 7 profesionálnych rodičov.


© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.