hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom
obrazok_bublina

Motto: „Z okna som počul detský hlas. A hneď som vedel, že dnes bude krásny deň.“

(Roland Leonhardt)

   Novinky a oznamy
  • PROGRAM CENTRA PRE DETI A RODINY KOŠICE - HURBANOVA TU:
    https://www.dedke.sk/pdf/1547123237_informacia_o_zadani_zakazky.PDF

O nás

Detský domov Košice, Hurbanova 42 je zariadením v Košickom kraji, ktoré zabezpečuje starostlivosť pre deti s fyzickým, zmyslovým a mentálnym postihnutím.
Celodenná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť v náhradnom rodinnom prostredí pre deti s ťažkým, viacnásobným postihnutím, poskytuje deťom to, čo nevyhnutne potrebujú, teda starostlivosť a dohľad dospelých osôb nad nimi, ubytovanie, stravu, hygienu, vzdelávanie primerané ich možnostiam, voľno časové aktivity, starostlivosť o zdravotný stav, blízkosť a atmosféru pre deti, aby mali pocit, že niekam patria.
V našom zariadení našlo svoj náhradný domov 90 detí s veľmi ťažkým zdravotným postihnutím. Tieto deti sú úplne odkázané na pomoc spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Ich ťažké zdravotné obmedzenie ich odkázalo na pobyt v zariadení, ktoré nemôžu opúšťať s výnimkou niekoľkých detí navštevujúcich špeciálnu základnú školu. Pre tieto deti je vzácnosťou to, čo je v bežnom svete prirodzenou súčasťou života - láska rodiny. Avšak aj tieto deti majú plné právo prežiť život, ktorý im prinesie radosť, úspech, uznanie a celkový osobnostný rozvoj, a to aj vďaka snaživému personálu, ktorý sa o tieto deti s láskou stará.


obrazok_hlavna_budova


© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.