hlavicka_mobilna
obrazok_pod_headrom

Ako sa stať Profesionálnym rodičom


Zákon 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele umožňuje detským domovom umiestniť dieťa do profesionálnej rodiny, ktorá môže vykonávať ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie alebo výchovné opatrenie vo svojom dome, byte pre určený počet detí. Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa podľa veku dieťaťa. Manželský pár alebo fyzická osoba, ktorá sa chce stať profesionálnym rodičom musí mať aspoň úplne stredoškolské vzdelanie, musí absolvovať prípravu pre náhradných rodičov v rozsahu 40 alebo 60 hodín u akreditovaného subjektu, ktorým môže byť príslušný úrad práce alebo neštátna organizácia oprávnená vykonávať túto prípravu.

V súčasnosti vykonávajú prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti tieto akreditované subjekty: „Návrat, o. z.; Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar; Miesto pod slnkom, n. o.“ Zoznam týchto akreditovaných subjektov je zverejnený na tejto stránke.

V našom detskom domove zamestnávame 7 profesionálnych rodičov (z toho 1 manželský pár) a v ich starostlivosti je v súčasnosti 15 detí.


© 2012 - 2019 Detský domov Hurbanova 42 Košice. Všetky práva vyhradené.